BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
freddy_logo.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
Petrol_YourPlace.png
logo-dundee.png
SASAKI_LOGO.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
motorola-logo.jpg
loreal-logo.jpg
New_logo_MMS_003.png

06.02.2018г. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

 
POKANAos
П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

УВАЖАЕМИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Българската федерация по художествена гимнастика“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.50 от Устава на БФХГ, с Решение на Управителния съвет от 19.01.2018 г., свиква редовно годишно отчетно общо събрание в гр. София на 19 април 2018 година (четвъртък) от 13:00 часа в сградата на Министерството на младежта и спорта, ет.5, заседателна зала, бул.“Васил Левски” № 75, гр. София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния доклад и отчет за дейността на Управителния съвет на БФХГ за 2017 година.

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на БФХГ за 2017 година

3. Приемане на Годишен финансов отчет и годишен счетоводен баланс за 2017 година.

4. Приемане проекто-бюджет на БФХГ за 2018 година.

5. Приемане, утвърждаване и заличаване на нови клубове за членове на БФХГ.

6. Текущи

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 14:00 часа на същото място при същия дневен ред.

На събранието са поканени да присъстват всички редовни членове на БФХГ.

Моля, редовно изготвения протокол от Управителния съвет на Вашия клуб, (подписан и подпечатан) за избора на Делегата да се върне в администрацията на БФХГ в София, най – малко 1 месец преди Общото събрание на БФХГ т.е 18 март 2018 (чл.51.ал 2)от Устава на БФХГ.

Всеки делегат задължително да носи надлежно попълнена с подпис и печат делегатската си карта, с която ще гласува.

Поканата се поставя на официалния сайт на БФХГ и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФХГ, най - малко два месеца преди насрочения ден, на основание чл.52, ал.4 от Устава на БФХГ.

С УВАЖЕНИЕ,

Илиана Сиракова

Председател
Последни новини ...

 
Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2019 button
Пишете ни!
1000 оставащи символи