Fibank_my-bank_blue-red.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
loreal-logo.jpg
logo-dundee.png
motorola-logo.jpg
SASAKI_LOGO.png
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
freddy_logo.png
Petrol_YourPlace.png
New_logo_MMS_003.png

18.10.Декларация за правата и отговорностите на спортистите
Декларация за правата и отговорностите на спортистите

Разработена от спортисти и за спортисти, посредством процес на консултации на

световно ниво, отразяващ възгледите на спортистите

Спортистите и техните интереси са съществени за Олимпийското движение.

Декларацията посочва общ набор от желателни права и отговорности за спортистите в

рамките на Олимпийското движение и попадащи в юрисдикцията на неговите членове.

Всички членове на Олимпийското движение, особено Международния олимпийски

комитет, Международните спортни федерации и Националните олимпийски комитети

ще се стремят да насърчават уважение към тези права и отговорности. Институциите се

окуражават да създадат механизми, които да осигурят ефективни мерки, свързани с тези

права и отговорности, а спортистите се окуражават да се възползват максимално от

тези механизми.

I Права на спортистите

Тази декларация се стреми да насърчи у спортистите способност и възможност за:

1. Да тренират в дадена спортна област и да се състезават, без да бъдат обект на

дискриминация на основата на раса, цвят, религия, възраст, пол, сексуална

ориентация, инвалидност, език, политическо или друго мнение, национален или

социален произход, собственост, рожден или друг неизменим статус;

2. Да бъдат част от прозрачна, справедлива и чиста спортна среда, в т.ч. такава,

която се бори срещу допинг и срещу манипулация на състезанията, такава, която

осигурява условия за прозрачност на съдийството/реферирането, подбора и

квалификационния процес, както и за подходящи състезателни графици,

включително и тренировъчни графици по време на състезание;

3. Да имат достъп до обща информация по въпроси, свързани със спортистите и

състезанията, по навременен и ясен начин

4. Да имат достъп до образование по теми, свързани със спорта, както и да работят

или учат, докато тренират и се състезават, стига да изберат това и то да бъде

приложимо;

5. Да използват възможности, за да генерират доходи във връзка със своята спортна

кариера, име и образ, като отчитат интелектуалната собственост или други права

и правила на конкретно събитие и на спортните организации, както и

Олимпийската Харта;

6. Справедливо и равно полово представителство;

7. Защита на психическото и физическото им здраве, включително безопасна среда

за състезания и тренировки, както и защита от злоупотреба и тормоз;

8. Избор на представителство на спортистите в рамките на спортните организации

на Олимпийското движение;

9. Докладване за неетично поведение, без страх от отмъщение;

10. Поверителност, включително защита на лична информация; 

11. Свобода на изразяване;

12. Справедлив процес на работа, включително правото на справедливо и

навременно изслушване от страна на непредубеден и независим панел, правото

да изискват публично изслушване, както и правото на ефективни мерки.

II Отговорности на спортистите

Тази декларация насърчава спортистите да:

1. Следват олимпийските ценности и да се придържат към Основните принципи на

олимпизма;

2. Уважават почтеността на спорта и да се състезават като чист спортист, по-специално

като не взема допинг и не манипулира състезания;

3. Действат в съответствие с Етичния кодекс на Международния олимпийски

комитет и да бъдат окуражавани да докладват за неетично поведение,

включително случаи на допинг, манипулация на състезания, забранена

дискриминация и злоупотреба или тормоз;

4. Следват приложимите национални закони и правилата за квалификационните

процеси и състезания, както на спорта, така и на съответната спортна

организация и на Олимпийската харта;

5. Уважават правата и благополучието на, както и да не дискриминират срещу,

други спортисти, техните екипи, доброволци, както и всички други,

присъстващи в рамките на спортната среда; да се въздържат от политически

демонстрации по време на състезания, в състезателни зали и по време на

официални церемонии;

6. Уважават принципът на солидарност на Олимпийското движение, който прави

възможно осигуряването на помощ и подкрепа измежду спортисти и членове на

Олимпийското движение;

7. Бъдат пример за подражание, включително като насърчават чистия спорт;

8. Се информират и да бъдат запознати със своите отговорности;

9. Вземат участие в изслушвания, когато са помолени за това и да дават истинни

показания в такива случаи;

10. Участват и да гласуват в изборите за представителство на спортистите.

Тази Декларация беше представена и приета по време на 133то Заседание на

Международния олимпийски комитет в Буенос Айрес от името на Олимпийското

движение

09.10.2018

deklaracia2018
 

Последни новини ...

Пишете ни!
1000 оставащи символи