logo-dundee.png
loreal-logo.jpg
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
New_logo_MMS_003.png
freddy_logo.png
motorola-logo.jpg
Fibank_my-bank_blue-red.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
Petrol_YourPlace.png
SASAKI_LOGO.png

 16.03.2020 г.  / ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
 16.03.2020 г.  / ДОГОВОР за обществена поръчка с "НУТРЕНД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 16.03.2020 г. 
 / ДОГОВОР за обществена поръчка с "МИДАИС" ЕООД
 16.03.2020 г. 
 / ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от "НУТРЕНД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 16.03.2020 г. 
 / ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от "МИДАИС" ЕООД
 27.01.2020 г. 
 / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
 27.01.2020 г. 
 / ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
 27.01.2020 г. 
 / ПРОТОКОЛ по чл. 181, ал. 4
 14.01.2020 г. 
 ПОКАНА до участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
 12.12.2019 г. 
ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка

 07.11.2019 г. 


Предмет:

„Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

 Срок за получаване на оферти:  27.11.2019 г., 17:30 часа
 Дата и час на отваряне на офертите:  28.11.2019 г., 16:00 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ

1/ РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
2
Обявление
3/ Документация, съдържаща техническа спецификация, методика за оценка на офертите и указания за подготовка на офертата
4/ Приложение №1 – Техническа спецификация

5/ Приложение №2 – Проект на договор
6/ Образец №1 – Списък на представените документи
7/ Образец №2 – Електронен ЕЕДОП
8/ Образец №3 – Техническо предложение
9/ Образец №4 – Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП
10/ Образец №5 – Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от ЗМИП
11/
 Образец №6 – Ценово предложение
12/ Становище за осъществен контрол
Пишете ни!
1000 оставащи символи