SASAKI_LOGO.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
New_logo_MMS_003.png
loreal-logo.jpg
Petrol_YourPlace.png
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
freddy_logo.png
logo-dundee.png
motorola-logo.jpg

  19.03.2020 г.   / ДОГОВОР с "КОНРАД ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ" ООД
  19
.03.2020 г.  
 / ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
  20
.02.2020 г.  
 / РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

  20
.02.2020 г.  
 / ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ

  20
.02.2020 г.  
 / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
  20
.02.2020 г.  
 / ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
  10
.02.2020 г.  
 / ПОКАНА до участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
 
09.01.2020 г.  
 / ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
  13.12.2019 г. 
 / СЪОБЩЕНИЕ за промяна на датата за отваряне на оферти

  25.11.2019 г.  


Предмет:

„Доставка на специфична спортна екипировка – трика за състезателки по художествена гимнастика, изработени по индивидуален дизайн, за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

 Срок за получаване на оферти:  16.12.2019 г., 17:30 часа
 Дата и час /обновени/ на отваряне на офертите:  18.12.2019 г., 12:00 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
2
Обявление
3/ Документация, съдържаща техническа спецификация, методика за оценка на офертите и указания за подготовка на офертата
4/ Приложение №1 – Техническа спецификация 

5/ Приложение №2 – Методика за комплексна оценка
6/ Приложение №3 – Проект на договор
7/ Образец №1 – Списък на представените документи
8/ Образец №2 – Електронен ЕЕДОП
9/ Образец №3 – Техническо предложение
10/ Образец №4 – Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП
11/ Образец №5 – Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от ЗМИП
12/
 Образец №6 – Ценово предложение

Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2019 button
Пишете ни!
1000 оставащи символи