loreal-logo.jpg
Petrol_YourPlace.png
logo-dundee.png
freddy_logo.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
New_logo_MMS_003.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
SASAKI_LOGO.png
motorola-logo.jpg

 11.03.2020 г. 
 / РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка
 11.03.2020 г. 
 / ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ от работата на комисията
 11.03.2020 г. 
 / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
 11.03.2020 г. 
 / ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
 02.03.2020 г. 
 / ПОКАНА до участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
 10.02.2020 г. 
/ ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка


  19.12.2019 г.  


Предмет:

„Извършване на превоз на пътници с превозни средства – микробуси, автобуси, леки автомобили и осигуряване посрещане на пътници и координация на пътуването за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

 Срок за получаване на оферти:  13.01.2020 г., 17:30 часа
 Дата и час на отваряне на офертите:  14.01.2020 г., 11:00 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
2
Обявление
3/ Документация, съдържаща техническа спецификация, методика за оценка на офертите и указания за подготовка на офертата
4/ Приложение №1 – Техническа спецификация 

5/ Приложение №2 Проект на договор
6/ Приложение №3 Методика за комплексна оценка
7/ Образец №1 – Списък на представените документи
8/ Образец №2 – Електронен ЕЕДОП
9/ Образец №3 – Техническо предложение
10/ Образец №4 – Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП
11/ Образец №5 – Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от ЗМИП
12/
 Образец №6 – Ценово предложение

Пишете ни!
1000 оставащи символи