logo-dundee.png
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
motorola-logo.jpg
New_logo_MMS_003.png
freddy_logo.png
Petrol_YourPlace.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
loreal-logo.jpg
SASAKI_LOGO.png
Fibank_my-bank_blue-red.png


  11.05.2020 г.  


Предмет:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 12 месеца”.

 Срок за получаване на оферти:  03.06.2020 г., 17:30 часа
 Дата и час на отваряне на офертите:  04.06.2020 г., 15:00 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
2
Обявление за обществена поръчка
3/ Документация, съдържаща техническа спецификация, методика за оценка на офертите и указания за подготовка на офертата
4/ Приложение №1 – Техническа спецификация 
5/ Приложение №2 Проект на договор
6/ Приложение №3 Методика и показатели за оценка на офертите
7/ Образец №1 – Списък на представените документи
8/ Образец №2 – Електронен ЕЕДОП
9/ Образец №3 – Техническо предложение
10/ Образец №4а – Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП
11/ Образец №4б – Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от ЗМИП
12/ Образец №5 – Ценово предложение

Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2019 button
Пишете ни!
1000 оставащи символи