23.06.2020г П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА


П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО

СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА

ГИМНАСТИКА

ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза „Българската федерация по

художествена гимнастика“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.50 и във вр. чл.52 ал.1 от

Устава на БФХГ и при условията на чл.60 т.4, от Устава на БФХГ с Решение на

Управителния съвет от 19.06.2020 г свиква редовно отчетно-изборно общо събрание в

гр. София, на 24 август 2020 година от 11:00 часа в сградата на Министерството на

младежта и спорта, ет.5, заседателна зала, бул.“Васил Левски” № 75, гр. София, при

следния

Дневен ред:

1. Потвърждаване Решение от ОС, проведено на 11.05.2020 г. за приет Годишния

доклад и отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г. Потвърждаване

Решение от ОС, проведено на 11.05.2020 г. за приет проекто- бюджета на БФХГ

за 2020 г., Потвърждаване Решение от ОС, проведено на 11.05.2020 г. за приет

Годишен доклад за дейността на БФХГ за 2019 година. Потвърждаване Решение

от ОС, проведено на 11.05.2020 г за приет Годишен финансов отчет и годишен

счетоводен баланс за 2019 година; Потвърждаване Решение от ОС, проведено

на 11.05.2020 г за приет нов клуб- член на БФХГ.

2. Приемане на цялостен доклад на дейността на УС и дейността на БФХГ за

периода 19.11.2016-24.08.2020 година.

3. Промени в Устава на БФХГ.

4. Освобождаване на досегашното ръководство на БФХГ: Председател,

Управителен съвет и Специализирани помощни органи/комисии: Треньорска

комисия и Съдийска комисия, както и освобождаването им от отговорност за

периода 19.11. 2016 до 24.08.2020 година

5. Избор на Председател на БФХГ.; Управителен съвет, Специализирани помощни

органи/комисии – Треньорска комисия и Съдийска комисия .

6. Разни. Приема нови членове.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия

ден от 12:00 часа на същото място при същия дневен ред.


Screenshot 16


Screenshot 17


 
 
 


Последни новини ...

Европейско първенство по художествена гимнастика

euro21 logo
Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2021
Официален застраховател на събитието

евроинс logo
Пишете ни!
1000 оставащи символи