П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.03.2021г.П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

УВАЖАЕМИ, ДАМИ И ГОСПОДА, 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Българската федерация по художествена гимнастика“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.50 от Устава на БФХГ, с Решение на Управителния съвет от 27.01.2021 г., свиква редовно годишно отчетно общо събрание в гр. София на 30 март 2021 година - вторник/ от 11:00 часа в сградата на Министерството на младежта и спорта, ет.5, заседателна зала, бул.“Васил Левски” № 75, гр. София, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния доклад и отчет за дейността на Управителния съвет на БФХГ за 2020 година. 

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на БФХГ за 2020 година 

3. Приемане на Годишен финансов отчет и годишен счетоводен баланс за 2020 година. 

4. Приемане Проекто-Бюджет на БФХГ за 2021 година. 

5. Приемане и утвърждаване на нови клубове за членове на БФХГ. 6. Текущи При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 часа на същото място при същия дневен ред. На събранието са поканени да присъстват всички редовни членове на БФХГ. 

Моля редовно изготвения протокол от Управителния съвет на Вашия клуб, /подписан и подпечатан/ за избора на Делегата да се върне в администрацията на БФХГ в София, най – малко 1 месец преди Общото събрание на БФХГ т.е до 28 февруари /чл.51.ал 2/ от Устава на БФХГ. Всеки делегат задължително да носи надлежно попълнена с подпис и печат делегатската си карта, с която ще гласува. Поканата се поставя на официалния сайт на БФХГ и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФХГ, най-малко два месеца преди насрочения ден, на основание чл.52, ал.4 от Устава на БФХГ. При удължаване на противоепидемичните мерки и/или въвеждане на извънредно положение във връзка с пандемията коронавирус-Ковид-19, събранието ще се проведе на същия ден и в същия час по реда на чл.54а от Устава, за което в онлайн формат през платформата Zoom (линкът ще бъде публикуван на сайта на БФХГ предварително и ще ви бъде изпратен по имейл )при спазване на условията за кворум. 

29.01.2021г.
С уважение: Илиана Сиракова
Президент на БФХГ

Screenshot 7
Европейско първенство по художествена гимнастика

euro21 logo
Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2021
Официален застраховател на събитието

евроинс logo
Пишете ни!
1000 оставащи символи